Gambler Jiko Chuushinha 2: Jisou! Ukyougou Janshi Hen screenshots for Sharp X1

a.k.a. ぎゅわんぶらあ自己中心派 2 自称! 強豪雀士編
published by Game Arts in 1988-02-13, developed by Yellow Horn, running on Sharp X1
Gambler Jiko Chuushinha 2: Jisou! Ukyougou Janshi Hen  (Sharp X1)
Gambler Jiko Chuushinha 2: Jisou! Ukyougou Janshi Hen  (Sharp X1)
Gambler Jiko Chuushinha 2: Jisou! Ukyougou Janshi Hen  (Sharp X1)